ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคนลงขันธรรมธุรกิจ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 – 12:00

ฐานธรรมฯชุมพร คาบาน่า

ธรรมธุรกิจ พวกเราเน้นการ

“สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

มุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ “หากเราเข้าใจว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการที่ผู้ปฏิบัติจะต้องกลับไปปลูกผักกินเอง เลี้ยงสัตว์กินเอง ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นเราต้องทบทวนและทำความเข้าใจเสียใหม่” หลักสูตรการอบรมจะสอนให้คุณเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มากขึ้น