Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิงหาคม 21, 2022 @ 10:00 am - 12:00 pm

บริษัทธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
วันที่ 18 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ผ่านออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 945 3355 1786) (Passcode: 924713)
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไปนี้
วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562
วาระที่ 2 : รับรองงบการเงินปี 2563 และปี 2564 (โหลดงบการเงินจาก http://www.thamturakit.com/)
วาระที่ 3 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 : พิจารณาการเพิ่มทุน และ แก้ไขหนังสือบริคนธ์สนธิ
วาระที่ 5 : รายงานผลงานที่ผ่านมา และแผนงานต่อไป

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน และเวลาที่กำหนด ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายพิเชษฐ โตนิติวงศ์
ผู้จัดการไปทั่ว

รายละเอียด

Date:
สิงหาคม 21, 2022
Time:
10:00 am - 12:00 pm